FAQ

Jakie informacje są potrzebne do przygotowania oferty cenowej?

Do przygotowania oferty cenowej niezbędne są informacje dotyczące rodzaju oraz tematyki tłumaczenia pisemnego, ustnego czy korekty. Konieczne jest również określenie celu tłumaczenia, języka wyjściowego i docelowego, terminu i sposobu przekazania tekstu, a także podanie informacji o terminologii specjalistycznej, przedstawienie wymagań odnośnie oprawy graficznej oraz innych ważnych informacji dotyczących tłumaczenia, potrzebne są także dane niezbędne do wystawienia faktury osobie fizycznej lub prawnej.

Czy biuro tłumaczeń zapewnia korektę przetłumaczonego tekstu?

Oczywiście. Zapewniamy korektę wykonywaną przez osoby, dla których język docelowy jest językiem ojczystym. Korekta językowa jest częścią wszystkich realizowanych przez nas tłumaczeń, ponieważ pracujemy zgodnie z zasadą „czterech oczu”, w ramach której korekta jest wykonywana za darmo!

Jak można dostarczyć materiały do tłumaczenia, korekty lub tłumaczenia ustnego?

Zamówienia przyjmujemy drogą elektroniczną, osobiście w naszej centrali w Czeskim Cieszynie lub w oddziałach w Trzyńcu i Ostrawie, a także za pośrednictwem przesyłki pocztowej.

W jaki sposób zapewniona jest ochrona informacji niejawnych?

Wszyscy tłumacze pisemni i ustni, współpracujący z firmą Pygmalion, s. r. o, jak również osoby wykonujące korekty, muszą przestrzegać uzgodnień zawartych w Porozumieniu o zachowaniu milczenia, ochronie informacji poufnych i zakazie ich wykorzystywania. W dokumentach tych bardzo dokładnie zdefiniowane zostało pojęcie tajemnicy handlowej czy informacji poufnej, a także warunki ich utajnienia oraz sankcje grożące w przypadku ewentualnego naruszenia tych warunków. Przestrzeganie powyższych zasad jest rzeczą oczywistą dla każdego profesjonalnego tłumacza.

Jaki jest termin realizacji tłumaczenia?

Termin realizacji tłumaczenia jest zawsze ustalany indywidualnie z klientem, z uwzględnieniem jego wymagań, którym zawsze staramy się wychodzić naprzeciw. Można przyjąć, że jeden tłumacz w ciągu jednego dnia roboczego jest w stanie przetłumaczyć mniej więcej od 4 do 6 stron znormalizowanych (w niektórych przypadkach nawet więcej). Jeżeli tłumaczenie będzie mogło być wykonywane przez dwóch tłumaczy jednocześnie, w ciągu jednego dnia roboczego może zostać przetłumaczone od 9 do 12 stron znormalizowanych. W przypadku większych projektów można stworzyć zespół składający się na przykład z czterech tłumaczy i czterech korektorów. W takim przypadku w ciągu jednego dnia roboczego można przetłumaczyć mniej więcej 20 – 25 stron znormalizowanych. Wszystko zależy od tego, czy istnieje techniczna możliwość podzielenia tekstu na kilka części. Ważne jest wykorzystanie ujednoliconej terminologii i zachowanie takiego samego stylu, aby odbiorca tekstu nie odniósł wrażenia, że pracowało nad nim kilku tłumaczy. Do czasu potrzebnego tłumaczowi na przetłumaczenie tekstu należy doliczyć również czas pracy menadżera projektu, osoby wykonującej korektę czy grafika.

Co to jest strona znormalizowana (SZ) i na jakiej zasadzie odbywa się rozliczenie?

Strona znormalizowana (w skrócie SZ) jest standaryzowaną stroną tekstu o długości 1800 znaków (symboli, wraz ze spacjami po każdym słowie), co odpowiada trzydziestu linijkom po sześćdziesiąt znaków lub 250 słowom standardowego tekstu. Cena zazwyczaj jest obliczna na podstawie liczby przetłumaczonych, a nie źródłowych stron znormalizowanych. Oznacza to, że nie da się dokładnie określić ceny tłumaczenia jeszcze przed jego rozpoczęciem, można ją jedynie w przybliżeniu oszacować.

Co to jest tłumaczenie poświadczone?

Tłumaczenie poświadczone może być wykonywane wyłącznie przez tłumacza, któremu stosowne uprawnienia przyznał odpowiedni sąd. Sporządzone tłumaczenie zostanie nierozłącznie połączone z tekstem oryginalnym (dokumentem źródłowym) lub z potwierdzoną notarialnie kopią oryginału i opatrzone pieczęcią, podpisem i oświadczeniem tłumacza przysięgłego. Jeżeli klient chciałby zatrzymać dla siebie nieuszkodzony oryginalny dokument, przed zleceniem wykonania tłumaczenia powinien udać się do notariusza lub do odpowiedniego urzędu (Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Pocztowy) i sporządzić potwierdzoną (notarialnie) kopię dokumentu. W przypadku potwierdzania dokumentów w języku obcym notariusze z reguły potwierdzają jedynie dokumenty sporządzone w języku, który znają.

Jakie są rodzaje korekt i dlaczego są wykonywane?

Wykonywanie korekt ma na celu podniesienie jakości przetłumaczonych tekstów. Jakość musi być zgodna z celem, w jakim zostanie wykorzystane tłumaczenie. W związku z tym należy właściwie wybrać, jakiego rodzaju korekty są niezbędne ze względu na przeznaczenie danego tekstu oraz jaka powinna być ich kolejność. Jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej, w ramach każdego realizowanego przez nas tłumaczenia wykonujemy podstawową korektę językową.

Rodzaje korekt:

  • Podstawowa korekta językowa
  • Korekta fachowa
  • Korekta stylistyczna
  • Korekta przed drukiem

Więcej informacji na temat rodzajów korekt można znaleźć na stronach http://www.etlumaczenie.pl/korekty-jezykowe/.

Podstawowa korekta językowa

Stanowi część wykonywanych tłumaczeń. Osoba dokonująca korekty sprawdza, czy tłumaczenie spełnia swój cel.

W zależności od wymagań klienta dokonuje porównania tekstu wyjściowego i docelowego, sprawdza spójność terminologiczną oraz adekwatność użytego słownictwa i stylu. Kontroluje również ogólną jakość tekstu, gramatykę, zrozumiałość i kompletność tłumaczenia, usuwa też drobne błędy oraz literówki.

Korekta fachowa

Korekta fachowa przeprowadzana jest przez specjalistę (fachowca w danej dziedzinie), który sprawdza tekst w jednym języku pod kątem zastosowania fachowej terminologii i trafności jej wykorzystania w danym tłumaczeniu. Jest ważne, aby klient uprzedził nas o występowaniu specjalistycznej terminologii lub przekazał słownik frazeologiczny czy przykładowe teksty zawierające właściwą terminologię, wytłumaczył znaczenie nieznanych skrótów albo uprzedził, które zwroty nie powinny być tłumaczone itp.

Korekta stylistyczna

Korekta stylistyczna ma na celu sprawdzenie właściwego doboru słów oraz wzajemnych zależności słów w zdaniu, co w sposób zasadniczy poprawia zrozumiałość oraz ogólny odbiór tekstu. Osoba wykonująca korektę poprawia tekst pod względem stylistycznym tak, by spełniał on jak najlepiej cel, do którego został przeznaczony. Przystosowuje i ujednolica styl, modyfikuje poszczególne zwroty w taki sposób, by jak najlepiej odpowiadały one czytelnikom z docelowego kraju lub regionu, czy też fachowcom specjalizującym się w określonej dziedzinie.

Korekta przed drukiem

W przypadku końcowej korekty przed opublikowaniem tekstu osoba wykonująca korektę sprawdza i koryguje błędy typograficzne po technicznym przygotowaniu do druku (składaniu). Chodzi tu na przykład o odpowiednie rozmieszczenie rysunków, właściwy układ tekstu, prawidłowe dzielenie słów na końcu linijki, wykorzystane symbole, znaki diakrytyczne, uszeregowanie rozdziałów i stron, całościowy wygląd dokumentu i jego czytelność.

W jakim formacie należy przysłać lub dostarczyć materiały do tłumaczenia i w jakim formacie wykonane będzie tłumaczenie?

Pracujemy na pakietach biurowych Microsoft Office i Open Office. Posiadamy również program do konwersji dokumentów w formacie PDF na podstawowe formaty obsługiwane przez pakiet Microsoft Office. Jeszcze przed rozpoczęciem prac nad tekstem format wyjściowy przetłumaczonych dokumentów konsultowany jest z klientem, tak samo jak forma, w jakiej przekazane będzie tłumaczenie (za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie papierowej czy na nośnikach danych, takich jak płyty CD, DVD itp. )

Co to są narzędzia CAT, jakie są ich główne zalety i korzyści wynikające z ich używania?

CAT (computer-assisted translation) jest skrótem od tłumaczenia wspomaganego przez komputer, poprzez wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania. Nie jest to tłumaczenie automatyczne, ale tłumaczenie wykonywane przez człowieka, wspieranego przez pamięć programu komputerowego. Do najważniejszych wykorzystywanych przez nas programów należą: SDL Trados, Transit, SDLX, Wordfast lub Across. Korzystanie z narzędzi CAT ma wiele zalet, takich jak:

  • Spójność terminologiczna (stosowanie takich samych terminów w całym dokumencie)
  • Niższe koszty tłumaczeń (te same zdania tłumaczone są wyłącznie jeden raz)
  • Możliwość stworzenia glosariusza i słownika terminologicznego
  • Obsługa plików w różnych formatach
  • Poprawa jakości tłumaczenia

Co to jest glosariusz?

Każdy klient może mieć pewne własne reguły, dotyczące wykorzystywania niektórych wybranych pojęć lub połączeń słownych, zarówno w tekście źródłowym, jak i w tłumaczeniach materiałów firmowych. Może tu chodzić o nazwy stanowisk, działów, dokumentów firmowych, technologii, materiałów, procedur itd. Tego typu glosariusz należy najpierw stworzyć ręcznie w języku źródłowym, a następnie w zależności od potrzeb również w innych wersjach językowych. Biuro tłumaczeń, dysponujące tego typu glosariuszem, jest w stanie znacznie lepiej spełnić wymagania klienta dotyczące pożądanej przez niego terminologii.

Co to jest słownik terminologiczny?

Chodzi tu o słownik fachowych (specjalistycznych) pojęć z danej dziedziny lub stosowanych przez konkretną firmę. Może on obejmować wyłącznie jeden język (i zawierać wykładnię pojęć) lub też ich większą liczbę. Przygotowanie słownika terminologicznego może być częściowo zautomatyzowane, a następnie skorygowane przez tłumacza. Można go również uzupełnić o tłumaczenia poszczególnych haseł w kolejnym języku (językach). Narzędzia do tłumaczenia mogą później proponować tłumaczenia zawartych w słowniku terminów, podobnie jak pamięć programu do tłumaczenia proponuje tłumaczenia całych zdań. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres www.prekladypygmalion.cz/kontakty

Kolejne kroki